Skapa innehåll utifrån mottagarnas önskemål och behov

När kommunikationsprocesserna är dokumenterade och ni har beslutat i vilken ordning ni vill införa den nya kommunikationen, börjar vi jobba med införandet. Tillsammans tar vi fram rätt innehåll i kommunikationen utifrån målgruppernas utseende, intressen och behov samt andra parametrar som kan vara viktiga för att bli tydlig såsom t.ex. årstid.

När du jobbar med kommunikationen till medlemmarna är det viktigt att du gör det utifrån mottagarna, alltså medlemmarna, och inte utifrån interna önskemål. Och bygg kommunikationen på fakta. Om ni är osäkra kring något så se till att fråga medlemmarna i den tänkta målgruppen vad de tycker och tänker. Att fråga är ju det bästa sättet att lära sig.

Se till att kommunikationen ”hänger ihop”

För att få full effekt av er kommunikation, är det viktigt att du ser till att den ”hänger ihop” med det ni säger på hemsidan och i sociala medier. Det är helt ok att repetera det ni säger i kommunikationen på t.ex. er hemsida, men se sedan till att tillföra mer fakta och bilder för att göra läsandet intressant.

Välj rätt kanal

Ett område som blir allt viktigare är frågan om var kommunikationen ska ske – i vilken ”kanal”. Här är det inte bara att välja den ena eller den andra kanalen utan mer en fråga om hur ni når medlemmarna bäst och i vilka kanaler de oftast kommunicerar. Ni vill ju rikta vår kommunikation så att den når de ni vill nå. Och det är absolut inte fel att kommunicera samma budskap i flera kanaler parallellt. Det finns flera undersökningar som visar på att effekten blir mer än dubbelt så stor (uppmärksamhet och/eller öppningsfrekvens) om mottagaren ser informationen i mer än en kanal.

Underlag för GDPR

När era olika kommunikationsprocesser är genomarbetade och dokumenterade, kommer ni ha ett bra underlag för er kommunikationsplan. Ni har fått en samlad bild av er medlemskommunikation och hur ni jobbar för att nå medlemmarna med relevant information. En bild som all berörd personal kan ta del av och förhålla sig till.

Dokumentationen av era kommunikationsprocesser är också ett bra underlag för er dokumentation utifrån ett GDPR-perspektiv och kommer stärka ert GDPR arbete.

Följ upp och testa nytt

När sedan er nya medlemskommunikation är igångkörd rekommenderar vi att ni regelbundet, förslagsvis en gång i halvåret, går igenom både processen och den faktiska kommunikationen – fungerar processen bra, är innehållet i kommunikationen rätt, har ni fått det gensvar som ni önskade. Inför ni den här typen av ”revisionsmöten” kring er medlemskommunikation kommer den inte att ”falla i glömska” utan hela tiden vara relevant och levande och därmed uppskattad av medlemmarna.

Vill du prata vidare med oss

Om du vill prata vidare med oss om era utmaningar eller hur vi skulle kunna hjälpa er komma igång med nya arbetsmetoder, förenkla er vardag eller beskriva er MEDLEMSRESA med hjälp av kommunikationsprocesser, är det bara att du skickar in din information nedan så kontaktar vi dig snarast.

Medlemsresan

Att utveckla kommunikationen betyder att vi tillsammans med er arbetar fram beskrivningar på hur er kommunikation med medlemmarna ska se ut. Antingen som en enskild kampanj eller över hela Medlemsresan. Vi tittar då både på era olika målgrupper men också var medlemmarna befinner sig i sina liv och vilken information de söker i olika livsfaser. Vi arbetar ofta i ”workshopform” och täcker whiteboard och blädderblock med post-itlappar och skisser över hur den önskade kommunikationen borde se ut. Ett arbete som skapar många aha-upplevelser! Det konkreta resultatet blir i slutändan en serie skisser – vi kallar det för processritningar – med beskrivningar, som var och en beskriver en kommunikationshändelse (t.ex. dop, konfirmation, nyinflyttade, sorgegrupper med flera) och som tillsammans ger en helhetsbild över er medlemskommunikation – er Medlemsresa.

Ring oss!

Ulf Dubois

Ulf Dubois
ulf.dubois@streamstone.se
073-684 45 04

Kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare

Jag startade StreamStone 2013 med tanken att hjälpa organisationer bli bättre i sina kund- och medlemsdialoger. Jag vill skapa en kommunikation som bygger relation och inte en opersonlig informationskanal. En viktig del av våra tjänster är att förenkla kundernas vardag – att jobba smartare – genom att automatisera medlemsdialogerna.

Caroline Hedin

Caroline Hedin
caroline.hedin@streamstone.se
070-389 25 58

Kommunikationsrådgivare och projektledare

I 15 år har jag jobbat som kommunikatör i Svenska kyrkan. Under dessa år har jag hunnit med innerstadsförsamlingar, förortsförsamlingar, pastorat och stiftskansli som mina arbetsplatser. Det gör att jag i dag på StreamStone förstår många av era utmaningar och lätt ser vad vi kan bidra med för att underlätta och utveckla.